http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

Начало

РДГ Сливен

РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Стара Загора.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Сливен извършва контрол върху горските територии на територията на Сливенска и Ямболска области в следните общини: Котел, Твърдица, Сливен, Нова Загора, Тунджа, Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово.
На територията на РДГ – Сливен се намират 8 държавни горски стопанства, които са поделения на Югоизточното държавно предприятие, 1 общинско горско предприятие и 6 общински горски структури, които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.  


УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ СЛИВЕН, СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ "ДОКУМЕНТИ" -"ДРУГИ" И/ИЛИ В СЕКЦИЯ "НОВИНИ"

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Регионална дирекция по горите Сливен


Списък с услуги предоставяни от РДГ Сливен


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГРАД СЛИВЕН

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в РДГ Сливен

РДГ Сливен: Заповед № РД-10-47/13.03.2017 г.

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2016 година

Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2017 година


Етичен кодекс на поведение на служителите на РДГ Сливен

Харта на клиента и правила за организация на административното обслужване в Регионална дирекция


Заповед № 483/25.05.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за провеждане на съвещание по чл. 34 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране на горските територии във връзка с предстоящата инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Нова Загора"


Заповед №РД 10-210/23.07.2018 г. за ограничаване на достъпа до горските територии в обхвата на РДГ Сливен във връзка с недопускане разпространението на Африканска чума по свинете


Заповед №РД 10-215/24.07.2018 г. за отмяна на ограничението за достъп до горските територии на лицата, които извършват събиране на трюфели.


Длъжностно лице по защита на личните данни в РДГ Сливен - Милена Султанова, телефон за контакти: 044/ 622 945, 0898 395707; ел. поща:sultanova.milena@gmail.com. Информация относно обработването на лични данни в РДГ Сливен може да получите в раздел "Документи" - "Други".


Заповед №РД 10-259/12.09.2018 г. на директора на РДГ Сливен за комисия за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Нова Загора"


Заповед №РД 10-285/10.10.2018 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за приемане на 100% от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Нова Загора"

 

 

               

 Работно време:

8:30-12:00 - 12:30-17:00

гр. Сливен, ул. "Орешака" № 15а

тел: 044/ 622 945

факс: 044/ 622 922

Електронна поща:

 rugsliven@iag.bg

Информация за изнесените структури на РДГ Сливен:

 1.Гр.Ямбол, ул. "Търговска" № 81, тел.: 0876 631 609, e-mail: atanas.ivanov@abv.bg, лице за контакти: инж. Атанас Димов - главен горски инспектор;

 2.Гр. Котел, ул."Професор Павлов" № 30, ет.2, тел.: 0886 609 633, e-mail: rugsliven@iag.bg, лице за контакти: Красимир Димитров - старши специалист - горски инспектор.

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Сливен, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне, и в последствие започне работа на дежурен телефонен номер за сигнали:

087 724 91 12

Уведомяването става в срок до 30 минути след настъпване на събитието /чл.14а, ал.6 от наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/.
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995